(ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ โรงเรียนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 09 ตุลาคม 2565)