(ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ โรงเรียนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 01 มีนาคม 2566)